SI No CLASS PARENTS NAME STUDENTS NAME MOBILE NUMBER NAME OF TEACHER DESIGNATION
 1 VI A Timme Gowda B R  Yashas  T  9845258379  V KManohar KUmar PGT-Physics
 2 VI A Dr. Prathima  Nihar Nagavar  9986161838 Thimme Gowda PET-Male
 3 VI B Srinivas C  Amruthavarshini  8867353633 Bhuvaneshwari S Music Teacher
 4 VII A Jayarama  Gouri C.J  7090577829 Pramod V TGT-English
 5  VII B N. Devendrappa  Prathama  D Sokke 9743386707  Manjunath M H TGT-Kannada
 6  VIII A Varadha Raju H M  Dhruva 8197973366     
8 VIII B Kempa Nayaka  Punyashree  9972955383    
 9 IX A RamMurthy  PoojaDas 9916219624     
10 IX B P. Shivanna Pragna M.S 9632866847     
13  XI Venkata Nayak  Koshik 9901209082     
14 XI Mudassira  Naheed  Sayeed 9481528254